5 a 6 říjen je termínem konání komunálních a senátních voleb (1/3 vol.okrsků)

Svobodné volby dle vůle občanů 

Občané České republiky mohou jako členové strany OČR svobodně vybírat své kandidáty ze svých lokalit. Vybírají dle své vůle jen ty nejlepší a schopné nejen za peníze občanů plnit zájmy a potřeby občanů, ale musí nést i majetkovou a trestní odpovědnost za  své konání. Při jejich škodlivé činnosti jsou odvolatelní. Hlasy a podporu ve volbách získávají od všech voličů, kteří jim dají svůj hlas. Nikdo nelustruje ani nekádruje. Volba je jen v rukou ostatních občanů.

Spolupráce znamená rovnost a svobodu

Dokud nebude platit v naší zemi rovnost v postavení všech občanů nelze mluvit o svobodě. Každý musí odpovídat za veškeré své konání a to majetkově i trestně. Právo jedince končí tam, kde začíná právo druhého.

Být šťastný a spokojený znamená:

- žít v dostatku a bezpečí, kdy každý může volně nakládat se svým majetkem a svobodně rozhodovat o svém životě

- každý má právo svobodně prodávat svou práci a nabývat za ni jiné hodnoty, například peníze

Vítejte na našem webu

Hodnotová ekonomika - HE

HE vyjadřuje spravedlivé uspořádání v naší společnosti a řeší všechny oblasti života.

Svobodné a spravedlivé prostředí je prezentováno především skutečným tržním prostředím.

Každý je odpovědný sám za sebe

  • člověk je stejně jako jiní tvorové motivován ziskem pro sebe
  • vše, co člověk dělá, dělá za účelem uspokojení svých potřeb
  • všechny aktivity člověka jsou vyváženy hodnotou zúčastněných partnerů

Každý má právo na volbu svého místa bydliště, volbu své výdělečné činnosti, volbu obchodních partnerů, výběr osobního partnera, výběr přátel, členů týmů a všechny další volby.

ve svých lokalitách vybrat a požádat o kandidátní listiny

Kandidáty ve svých lokalitách vybrat a požádat o kandidátní listiny mohou občané prostřednictvím svých místních klubů Občané ČR až do dne poloviny měsíce července, aby zbylo dostatek času na zpracování podkladů pro vystavení volebních lístků.

Pro své informace a informace kolegů můžete využít k dotazům e-poštu na adrese info@obcane-cr.cz nebo info@obcane.online případně  telefon 730 66 37 66 .

Nezmeškejte svou příležitost a vyberte do vedení svých místních úřadů i do vašeho senátního okrsku ty nejlepší kandidáty, za které by jste se nemuseli stydět.

Dopis ministrovi MŽP při nástupu do funkce. Asi zbytečný...

Otevřený dopis ministru životního prostředí

 Obrazek-baja_mini

Věc: nakládání s odpady, záchrana využitelných surovin, finanční ztráty české ekonomiky

+ zabránění devastace životního prostředí odpadem v režimu zpětného odběru

Vážený pane ministře,
blahopřejeme k Vašemu uvedení do funkce ministra resortu, který je v současné době jedním z nejhorších z pohledu lobbingu a výkonu činností, životnímu prostředí spíše ubližujících a devastujících přírodu.
Rozhodnutí úředníků ministerstva současně vážně poškozují ekonomiku České republiky, zvyšují nezaměstnanost a neomaleným způsobem zavádí  monopoly v odpadovém hospodářství, které válcují české podnikatelské subjekty – výrobce i zpracovatele.
Občané České republiky jsou velmi znepokojeni stávající situací v odpadovém hospodářství, která láká mnoho zlatokopů a dobrodruhů, kterým nezáleží ani na krajině ani na obyvatelích této země. Jejich činností a ovlivňováním našich zákonodárců se stávají závazná pravidla, škodící nejen životnímu prostředí, přírodě i ekologii, ale poškozují i ekonomiku České republiky.
Vážné riziko pro odpadové hospodářství a životní prostředí představují takzvané „kolektivní systémy“, které v původním pojetí měly být pouze organizátorem a koordinátorem při odstraňování vybraných odpadů, například elektrošrotu. Namísto toho dostaly kolektivní systémy právo inkasovat poplatky od výrobců a dovozců za uvedení výrobků na český trh. A nejen to! Vybrané peníze nejsou z velké části použity na likvidaci a recyklaci odpadů!
Dalším inkasovaným poplatkem je platba konečného spotřebitele při nákupu výrobku. Tyto částky platí všichni – tedy občané, firmy, organizace i všechny státní složky, neboť je tato povinnost uložena zákonem. Peníze směřují na soukromá konta „kolektivních systémů“. Jedná se o soukromé firmy!
Třetím příjmem kolektivních systémů je příjem z organizovaných aukcí při nichž kolektivní systém prodává soustředěný elektroodpad zpracovatelům. Kam mizí všechny peníze určené původně na likvidaci odpadů?

Kolektivní systémy jsou neziskovými, soukromými firmami, které stát nemá právo kontrolovat! Přitom je zákonem uložena povinnost spotřebitelů i výrobců/dovozců odvádět velké částky na jejich konta. O tyto peníze chudne stát, firmy i občané!
Další pozoruhodný jev, naprosto nepochopitelný, je zavedení nakládání s odpadem nikoliv jako s odpadem, a často odpadem nebezpečným, ale s vyřazenými elektrozařízeními je nakládáno v režimu zpětného odběru. Znamená to, že se do doby převzetí odpadu zpracovatelem nechová jako odpad, který poškozuje životní prostředí a ekologii, ale zákon o odpadech se ve svých ustanoveních o ochraně životního prostředí na tyto „věci“ nevztahuje do doby, dokud je kolektivní systém neprodá zpracovateli. Teprve pak se opravdu z pohledu ministerských úředníků stává odpadem.
Prohlédněte si města a obce, kolik elektrospotřebičů leží u popelnic, volně na ulicích, ve volné přírodě či jinde. Proč? Jednoduché řešení existuje! Přináší zisk pro stát i jeho občany, ale lobby je silnější.
Kolektivní systémy si navíc vynucují u zpracovatelů právo auditů, což je vážné narušování soukromých firemních práv. Bohužel, kdo nesouhlasí s diktátem, nemá právo se ani účastnit aukcí a zajistit tak práci pro své zaměstnance.
Není to fraška, když si někdo nechá třikrát zaplatit a ještě kupujícího omezuje???
V současné době jsou vytvořeny na MŽP pracovní skupiny, které připravují další upevnění pozic kolektivních systémů a ve své podstatě zakotvení jejich monopolu při přebírání vyřazených zařízení od těch, kteří se rozhodli je dále nepoužívat a vyhodit je. Připravuje se zákaz předávat zařízení přímo zpracovatelům, kteří odpad ekologicky zpracovávají a recyklují, při respektování ochrany přírody a životního prostředí, na které se v systému zpětného odběru vůbec nehledí!!!
Zvážíme-li, že v současné době existuje možnost sběru elektrošrotu tak, že původce jej předává přímo zpracovatelské firmě za pomoci zprostředkovatele a ještě za to dostává peníze, je na pováženou, kdo stojí za zákonnými normami, poškozujícími Českou republiku hned na několika frontách. Navíc je s odpadem v takovém systému nakládáno jako s „odpadem“ od prvního okamžiku jeho předání původcem k odstranění. Je možné doložit příklady.
Vážený pane ministře, věřím, že se podaří zabránit monopolizaci odpadového hospodářství, zabránit diktátu soukromých firem „kolektivních systémů“ všem ostatním účastníkům trhu například formou určování výše povinných poplatků, svévolných auditů a že se podaří zachránit zpracovatele, kteří nechtějí diktát kolektivních systémů přijmout před jejich likvidací vznikem připravovaného monopolu stávajících „kolektivních systémů“.
Vedení strany Občané České republiky vyjadřuje tímto otevřeným dopisem vážné znepokojení nad mírou arogance zlatokopů, kteří za pomoci státních úředníků prosazují své zájmy, navyšují ceny spotřebitelům, brání ochraně životního prostředí například formou tzv. „systému zpětného odběru“ a narušují tržní prostředí s následnou likvidací podnikatelů v odpadovém systému, což má za následek i zvyšování nezaměstnanosti v ČR.
Dovoluji si rovněž upozornit, že stále častěji trpí lidé novodobými nemocemi, s nimiž si lékaři nevědí rady. Jako odborník zřejmě máte své vlastní vysvětlení, zvláště pokud jste vyrostl v oblasti dodnes sužované chemickými látkami v ovzduší, vodě i půdě.
Že bude hůř, pokud se nezmění ochrana přírody, nasvědčují i nové závěry Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž bude v roce 2025 umírat 13 milionů lidí na světě na rakovinu, což je skoro o 60% více než v současné době. Ročně touto nemocí onemocní 20 milionů lidí. Varující!
V případě Vašeho zájmu nabízíme skutečné odborníky z odpadového hospodářství, kteří mohou pomoci s narovnáním současného systému, pokřiveného korupcí a touhou jedinců po bohatství.
K přiblížení problematiky doporučujeme nahlédnout do závěrů pracovních komisí MŽP a stanoviska ÚOHS. Rádi poskytneme tyty dokumenty Vám či osobě Vámi pověřené. Je co číst!
Vážený pane ministře, přejeme Vám ve Vaší náročné práci mnoho úspěchů, dostatek odborníků, neúplatné pracovníky na všech úrovních ministerstva a hlavně hodně štěstí při prosazování právních norem chránících životy, přírodu, ekologii, státní kasu i peněženky občanů.
V úctě,

Ing. Josef Barta, MBA
předseda republikové rady
Občané České republiky

Daňová reforma, změny daní a spravedlnost v ČR

Stále vyšší daňové zatížení středních a nižších vrstev pomalu, ale úspěšně likviduje drobné a střední podnikatele. Daně nepřehledné a nespravedlivé.

Rovnost a spravedlnost v ČR kulhá na obě nohy. Předně je uzpůsobeno dvojím metrem na podnikající občany, kdy je rozdíl mezi fyzickou osobou, OSVČ  a právnickými osobami.

Dýchají snad fyzické osoby a OSVČ jiný vzduch než majitelé soukromých právnických firem?

Právnické osoby jsou soukromé firmy, které patří fyzickým osobám! Proč tedy rozdíly při posuzování nejen v daních, ale i jiných právech? Kdo z politiků vymyslel „odpovědnost firem“? Kam se poděl zdravý rozum? Ano, to víme – do korupce, úplatků, podvodů a odírání občanů!

Rozdávání peněz vybraných převážně od českých občanů tečou ve formě dotací pro firmy se zahraničními vlastníky, které většinu podniků v České republice vlastní.

Přitom se představitelé ČR se buší do prsou a chválí české firmy, v nichž jsou již jen české ruce a mozky a pracují pro zahraniční kapitál.

Volení zástupci lidu, kteří měli pracovat pro své občany, vymýšlejí, jak většinu národa ještě více oškubat. Bohužel škubou už jen „holátka“ ve prospěch tučných kont vlastníků zahraničních firem a úplatků voleným politikům.

Daňová reforma musí v první řadě odstranit nerovnost mezi účastníky trhu, tedy těmi, kdo bude daň platit a dále odstranit mnohdy účelově vytvářené náklady, kterými si některé firmy snižují zisk, aby nemusely daně platit. Srozumitelně řečeno, daň bude placena ze všech příjmů. Náklady ani slevy a úlevy nebudou existovat.

Zjednodušení daňového systému, kdy bude za svou firmu ručit svým majetkem skutečný vlastník, je prvním krokem k lepšímu.

Druhým, důležitějším krokem je stanovit platby daní ze skutečných příjmů/obratu bez odečtu nákladových položek, slev, úlev a dalších, z nepřehledné spleti možností současného daňového řádu. Pak se poznají dobří hospodáři!!!

Výsledkem bude stav, kdy budou platit všichni bez rozdílu. Nikdo nemůže být v daňové ztrátě!

Daň dle provedených studií  (jako jediná daň) odpovídá cca 1% z příjmů plátce.  Skončily by deficitní rozpočty a další zadlužování státu. Platili by všichni. Více informací lze najít na stránkách www.obcane.online

Viděl někdy někdo někoho, kdo podniká proto, aby byl ztrátový? Viděl někdo „firmu“ jak sedí u počítače nebo si jde pro svačinu?

ČR je stát paradoxů!

Banky jsou na tom stejně. V ČR patří českému kapitálu pouze Fio banka, a.s., jinak všechny komerční banky patří zahraničním vlastníkům. Samozřejmě zisky vyvážejí z České republiky do své domoviny.

Český stát velkoryse poskytuje na přepážkách České pošty (která státu/občanům patří) možnost působení „Poštovní spořitelny“ – banky, patřící zahraničním vlastníkům. Práci ale vykonávají zaměstnanci České pošty/státu, ale zisky patří cizincům.

Kdy se naštvou čeští občané a vyčistí „Augiášův chlév“?

                                                                                                       Vahy

Bude to již v letošních volbách jako první krok k nápravám zvěrstev napáchaných současnými a předchozími politiky?   

Znáte příběh o vytrvalosti? Neslyšet skeptiky se vyplácí!

Zaby-jako-priklad

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider

Volte dle své vůle - přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR - šance občanů na změny!

Více naleznete v popisu hodnotové ekonomiky.

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz 

Základní informace

Copyright © Občané České republiky

Design: Martin Šimek © 2017

Realizace a webhosting Banan.cz

Buďme v kontaktu

Rozcestník

Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus.