změny v ČR

Strana Občané České republiky vkládá občanům jejich osud do vlastních rukou.

Občané mohou s pomocí OČR vyměnit komunální politiky a následně i svou volbou ve spolupráci s ostatními kluby OČR navrhovat, podpořit a následně volit členy krajských úřadů, senátu i parlamentu ČR

Jak? Čtěte dále:

Občané si volí své nejlepší  aneb jak obsadit místa na úřadech čestnými a kvalitními zastupiteli lidu.

  I.

Správa obcí a měst

Požadavky  občanů měst a obcí České republiky mohou splňovat pouze občané z jejich středu, čestní, moudří a hájící zájmy území, za které byli zvoleni.

Stávající politické půtky a boj moc s následným drancováním obecních a městských rozpočtů nelze donekonečna snášet. Lidé rezignují před neomaleností vládnoucích gaunerů, ale musí si uvědomit, že další osud obce či města je v jejich rukou a mohou jej ovlivnit svojí volbou.

Občané často slyší „koho jste si zvolili, ten vám vládne“. Ano, je to pravda. Chybí však dodat, že volili pouze z toho, co jim nabídnul současný politický režim ve formě kandidátů různých politických stran. Nyní se nabízí ale změna!

Občané obcí a měst mohou poprvé vybrat ze svých řad ty nejlepší, kteří jsou ochotni a schopni potřebné úřady řídit. Samozřejmě s plnou odpovědností trestní i majetkovou a mandátem jen po dobu, dokud trvá jejich poctivost a kvalitní výkon mandátu.

 II.

Jak vybírat kandidáty

Výběr kandidátů je zcela na místních obyvatelích obcí a měst. Může to být aktivita jedince, který se nabídne, že bude kandidovat. Může to být ale také aktivita skupiny občanů /obyvatel dané obce či města/, kteří vybídnou svého spoluobčana k tomu, aby hájil jejich zájmy a kandidoval ve volbách.

Pokud výběr kandidátů pro zastoupení občanů podle jejich vůle bude v určitém spektru splňovat zájmy a potřeby občanů, bude každá skupina mít svého favorita. Ve volbách má každý volební okrsek definován počet volených osob do funkcí na volené pozice.

Lidé, občané daného území/lokality, kteří si navrhli své kandidáty skutečně podle své nejlepší vůle a přesvědčení, dají při volbách hlas právě těm svým. Pokud si občané v obci či městě vyberou skutečně tolik svých navrhovaných kandidátů, aby obsadili místa na volených postech, a dají jim své hlasy, je logické, že zvoleni budou právě ti, které občané na úřadech a vedení státu  chtějí.

Není třeba občanům dopředu nabízet vyplněná jména na kandidátních listinách a volebních lístcích, i když se o to  budou tradiční politické strany usilovně snažit.

Je jen na lidech, aby si vybrali sami za sebe tak, aby zvolení zástupci byli občany užiteční.

 III.

Jak vybrané kandidáty navrhnout

Pokud místní klub vybere svého kandidáta/kandidáty, kteří místním občanům vyhovují a kandidát souhlasí s nominací, předloží místní klub návrh zástupci strany Občané České republiky k provedení zápisu na kandidátní listinu strany Občané České republiky a následnému zápisu kandidáta do volebních lístků pro danou lokalitu.

Navrhovaní kandidáti by měli být členové strany Občané České republiky, aby mohli skutečně hájit zájmy svých spoluobčanů ve shodě s formací hodnotové ekonomiky a potřeb místních občanů. Náklady spojené s kandidaturou vybraných osob a poplatky stanovené platným volebním zákonem hradí navrhující skupiny občanů či kandidáti.

Strana Občané České republiky je uskupením pro uplatnění voleb schopných a kvalitních spoluobčanů, k umožnění kandidatury a volby „těch nejlepších“, které si občané sami vybrali.

Tuto formu komunálních voleb lze s nadsázkou označit jako takové malé referendum o nejlepších a nejschopnějších, připravených vést stát poctivě a úspěšně po celou dobu kvalitně vykonávaného mandátu.

Je třeba si uvědomit, že původcem „státu“ jsou občané, kteří jej tvoří. Stát je vytvořen pro zajišťování potřeb občanů a bez nich přestane existovat.

Jen občané mají právo stát řídit tak, aby splňoval potřeby občanů. Proto volba těch nejlepších vlastním rozhodnutím, volba z širokého spektra občanů – takzvaná „volba zdola“.

III.

Průběh voleb

Průběh voleb je v souladu s platným volebním zákonem. Jedná se například o jmenování volebních komisí, jejich místní určení, stanovení jejich předsedů atd.

Do volebních komisí je možné v případě využití „volby zdola“ jmenovat zástupce strany Občané České republiky, kterého mohou opět navrhnout místní občané a požádat stranu Občané České republiky o zajištění jmenování navrhovaného člena do volební komise.

IV.

Organizační zajištění

Strana Občané České republiky po dohodě s občany konkrétních měst a obcí může jmenovat jako své zástupce pro jednání osoby vybrané místními skupinami obyvatel, kteří budou zajišťovat potřebné úkony v daných lokalitách.

Všichni zájemci, vybraní kandidáti i všichni účastníci voleb mají právo požádat o členství ve straně Občané České republiky, je to však jen vlastním rozhodnutím každého jednotlivce.

V.

Priority strany Občané České republiky 

Strana Občané České republiky vznikla za účelem umožnění a poskytnutí šance obyvatelům této země svobodně zvolit do místních „vlád“, ale následně i krajských úřadů, Poslanecké sněmovny PČR a  Senátu ČR či vlády ČR své vlastní kandidáty, podle vlastního rozhodnutí a výběru obyvatel daného území.

Občanům se tak nabízí svobodná, rovná a spravedlivá možnost volby těch nejlepších, o nichž jsou jejich spoluobčané přesvědčeni, že mohou hájit jejich zájmy k prospěchu všech občanů lokality, ekonomické prosperitě, sociální spravedlnosti, ochraně zdraví a životního prostředí a taktéž k likvidaci zlovůle, zvůle zkorumpovaných úředníků a k likvidaci korupce, ekonomické a násilné trestné činnosti.

Občané mohou zavést pravidla spravedlivého fungování tržního prostředí, zlikvidovat korupci a nastavit odpovědnost a výkon trestů tak, aby byla odpovědnost směřována vždy k jedinci a ten si byl vědom citelných důsledků pro svou osobu v případech porušování nastavených zákonných pravidel.

Je třeba změnit pracovní trh a umožnit lidem svobodně pracovat, je třeba dát občanům této země šanci na spravedlivé a přiměřené daně, je třeba dát lidem jistotu na kvalitní zdravotní péči, dostatečný důchod a důstojný život v naší zemi – České republice.

VI.

K čemu nový systém voleb pomůže

Občané, vybraní svými spoluobčany v obcích a městech, mohou vytvořit nový, zdravý základ pro změny celkové legislativy a zastavení činnosti lidí na stávajících úřadech, kteří za peníze daňových poplatníků tyto své chlebodárce okrádají, jsou k nim hrubí a arogantní. Občané mají právo mít takové zákony, které trestají bezpráví a disponují takovými tresty, které jsou tvrdé, ale výchovné a pachatelé z nich musí mít respekt. Samozřejmě, že zákony musí platit pro všechny bez rozdílů vyznání, rasy, příslušnosti, postavení či pohlaví.

VII.

Jak vytvořit spravedlivou společnost 

Prvním krokem je svobodná volba svých kandidátů - zastupitelů ve volbách.

Tímto krokem může dojít k plošné likvidaci špatností, které dnes mnoho občanů vidí jako nenapravitelné a neodstranitelné.

Dalším krokem je seznámení se společensko-ekonomickou formací „hodnotová ekonomika“, vytvořené na principech skutečných hodnot, ochrany práva, svobodě rozhodování a rovnosti vtahů ve společnosti.

Ucelené dílo představuje návrh postupů a řešení všech oblastí života společnosti. Podává přehled současného neschopného a prohnilého stavu státního zřízení a vede ke změnám ve všech oblastech aktivit občanů a jejich seskupení.

Občané, nezmeškejte svou příležitost ovlivnit svůj budoucí osud k lepšímu a vybírejte si sami, podle svého nejlepšího přesvědčení. Začněte u sebe a hledejte kolem sebe to dobré. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider

Volte dle své vůle - přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR - šance občanů na změny!

Více: www.hodnotova-ekonomika.webnode.cz

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz 

Základní informace

Copyright © Občané České republiky

Design: Martin Šimek © 2017

Realizace a webhosting Banan.cz

Buďme v kontaktu

Rozcestník

Můžete napsat: 

Republiková rada OČR: info@obcane-cr.cz

Předseda RR OČR:      barta@obcane-cr.cz