Hodnotová ekonomika stručně

 

„HODNOTOVÁ EKONOMIKA“

Společensko-ekonomická formace

 

Přínosy:

 • Nulová nezaměstnanost – umožnění změnou legislativy vyvíjet aktivní činnost pro vytváření hodnot svou prací. Každý má šanci využít svých schopností a vlastnictví své práce k vytvoření dostatku prostředků pro spokojený život a zajištění všech potřebných vztahů.
 • Nastartování ekonomiky
 • Zastavení ekonomického propadu země
 • Transparentnost vlastnictví – odtajnění vlastnictví firem – velkých podniků, bank i nadnárodních společností, kdy vlastníci vystupují svou identifikací v obchodních vztazích
 • Nezaměnitelnost jednotlivých účastníků obchodních vztahů jejich osobní identifikací
 • Každý může získat tolik, kolik svou prací a schopnostmi vyprodukuje
 • Osobní odpovědnost za způsobené škody všem zúčastněným a to odpovědnost trestní a majetková
 • Každý plně odpovídá za své jednání svým majetkem a možností trestního postihu
 • Rovnost práva – právo musí platit pro všechny občany stejně a trestu musí podléhat každý, kdo se proviní
 • Samofinancovatelnost vězeňství – není možné dále trpět to, aby ti, kteří porušili práva ostatních byli poškozenými ze společné kasy vydržováni.  (živeni, ubytováni, léčeni, měli nárok na důchod za dobu výkonu trestu, měli v podstatě hotelový či rekreační servis ve vězení)
 • Odstranění zbytečných úřadů a mnoha úředníků, kteří se následně uplatní v obchodní sféře využitím svých schopností, dovedností a vzdělání
 • Zrušení nenasytných soukromých exekutorů a vložení exekučního práva pod státní dozor i výkon

 

 • Snížení daňového zatížení – legislativními změnami dosáhnout spravedlivého a přiměřeného zdanění všech občanů, odstranění duplicitního zdanění, zajištění zdanění i ztrátových firem (každý může utrácet jen tolik, kolik si vydělá)

 

 

 • Odstranění fiktivních nákladů a odpisů – vyjmutím daňové znatelnosti nákladů a odpisů
 • Daň z příjmů je placena ze všech příjmů za stanovená daňová období (v návrhu změn se jedná cca o 0,6% - 1% příjmů ekonomického subjektu)
 • Zánik důvodů stěhování do daňových rájů – spravedlivým nastavením zdanění bude odstraněn důvod stěhování firem do daňových rájů a vývoz kapitálu mimo území státu.
 • Kontrola státu nad zdravotní péčí – vytvoření jedné zdravotní pojišťovny ve správě státu, která jako jediná má právo inkasovat zákonem nařízení zdravotní pojištění. Ostatní komerční zdravotní pojišťovny mohou své služby poskytovat jako nadstandard formou smluvních ujednání s jednotlivými občany.
 • Důchody – zajištění dostatečného množství financí na důchodovém pojištění formou plné odpovědnosti státu za důchodový systém. Jiné formy vytváření rezerv na období důchodového věku řešit dobrovolným vztahem občanů s komerčními peněžními subjekty na riziko a odpovědnost v takových vztazích zúčastněnými.
 • Bankovní služby vytvořením jedné banky ve vlastnictví a správě státu vytvořit konkurenční prostředí pro soukromé (zpravidla zahraniční) banky. Tímto krokem podpořit ekonomické subjekty – občany při jejich podnikání i ukládání volných finančních prostředků.
 • Energetika – základní zdroje potřebné pro život a podnikání – elektřina, voda, plyn – musí být ve vlastnictví a správě státu, aby nemohla být poškozována vnitřní ekonomika nenasytností podnikatelů v této oblasti služeb a dodávek elektřiny, vody či plynu.
 • Nerostné bohatství – eliminace vývozu cenných surovin a drancování přírodních zdrojů zahraničním kapitálem s důsledkem následných nákupů s několika násobnou cenou

 

Účel společensko-ekonomické formace:

 

ü Otevřít obyvatelstvu (občanům) oči a ukázat, že je možné žít lépe a spokojeně

ü Ukázat cestu občanům této země, že jimi vytvořené hodnoty nemusí končit v kapsách zlodějů a vydřiduchů

ü Ukázat občanům, že zastaralý způsob života založený na námezdní práci je přežitek

ü Ukázat občanům, že stát je vytvářen jejich názorem a mají právo ho kontrolovat a provádět změny například výměnou lidí, kteří se provinili svěřenému výkonu státní správy a realizaci práv a zájmů občanů, kteří je k výkonu činnosti delegovali/volili

ü Ukázat občanům, že nemusí krmit zloděje a trestance, ale že jejich peníze jsou určeny pro potřeby občanů poctivých a čestných

 

 

ü Ukázat občanům, že trest za páchání nepravostí může stihnout kohokoliv, kdo se proviní, bez ohledu na jeho postavení!  Ve světě je to běžné, porovnejte západní Evropu či Spojené státy Každé provinění musí být potrestáno!

ü Ukázat občanům, že mají právo hájit svůj život, zdraví a majetek všemi prostředky a nečekat na sílu útočníkova útoku a podle toho volit obranu!

ü Ukázat občanům, že si stát svými daněmi platí za to, aby ho stát svými prostředky hájil, nikoliv aby za peníze daňových poplatníků hýčkal odsouzené bezpracným pobytem ve vězení se zajištěním všeho potřebného na nákladydaňových poplatníků

ü Ukázat občanům, že svoje schopnosti pracovat, myslet a využívat svých předností k legální obchodní činnosti je možné a výsledky takové práce, že patří vlastníkovi práce

ü Ukázat občanům, že každý může být sám za sebe odpovědný a že vztahy nemohou být na úrovni otrocké závislosti námezdní práce, ale na principu vyváženého obchodního vztahu, kde jeho účastníci mají rovné vyjednávací možnosti pro realizaci obchodní transakce

ü Ukázat občanům, že každý má právo na život a nikdo nemá právo omezovat práva druhých

ü Ukázat občanům, že život může být krásný bez hyenismu, arogance, násilností, okrádání, zbabělosti a podvodů (pokud se však objeví, budou tvrdě trestány)   

 

Znamená to tedy:

 • Docílit rovnosti práv občanů
 • Zajistit dostatek práce pro všechny
 • Odstranit pijavice a příživníky, sající peníze daňových poplatníků, zdravotní pojistné atd…
 • Nastolit vztahy mezi občany na principu obchodních vztahů
 • Transparentnost všech podnikatelů – prezentace pod osobní identifikací
 • Oprostit se od námezdních vztahů při prodeji „práce“
 • Zrušit všechny právní normy legalizující okrádání občanů (včetně soukromých exekutorů…)
 • Tvrdě trestat násilí, majetkové delikty, rozkrádání i úplatky
 • Vytvořit banku ve vlastnictví i správě státu a s jeho garancí, která bude podporovat podnikání občanů, mít přiměřené poplatky i úroky. Ostatní (současné zahraniční) banky  mohou působit jako konkurenční prostředí
 • Zajistit pro občany jistotu zajištění ošetření a poskytnutí lékařské péče v nemoci

 

 • Garantovat občanům právo na nemocenské dávky z nemocenského pojištění po celou dobu nemoci pojištěním ve správě a pod kontrolou státu. Nadstandardní pojištění mohou poskytovat komerční pojišťovny
 • Poskytnout občanům jistotu zajištění po odchodu do důchodu

 

ZÁKLADNÍ CÍLE:

      SPOLEČNOST S ROVNÝMI PRÁVY OBČANŮ

      TRŽNÍ PROSTŘEDÍ, KONKURENCE PODLE KVALITY OBCHODOVANÝCH VĚCÍ A SLUŽEB

      ZAVEDENÍ OSOBNÍ IDENTITY

      TRANSPARENTNOST OBCHODNÍCH  VZTAHŮ – OSOBNÍ IDENTITA VLASTNÍKŮ

      ZAVEDENÍ OBCHODNÍCH VZTAHŮ V PODNIKATELSKÝCH I OBČANSKÝCH AKTIVITÁCH

      ZRUŠENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE

      ZMĚNA DAŇOVÉHO SYSTÉMU

      PŘIJATELNÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ (do 1% ze všech příjmů), zrušení nákladových položek, odpisů, slev, úlev, atd…

      GARANCE LÉKAŘSKÉ PÉČE A FUNKČNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ – VYTVOŘENÍ JEDNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VE SPRÁVĚ STÁTU (ostatní pojišťovny smluvní/komerční - na vlastní odpovědnost účastníků smluvních vztahů s takovou pojišťovnou)

      GARANCE DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ A JEHO PROVÁDĚNÍ STÁTEM

      GARANCE BANKOVNÍCH SLUŽEB ALESPOŇ JEDNOU BANKOU VE VLASTNICTVÍ A SPRÁVĚ STÁTU (v ČR například využitím likvidovaným poštovních úřadů, které bankovní služby poskytují pro zahraniční banku – ČSOB/Poštovní spořitelna). Pošty mají funkční vybavení a školené pracovníky pro poskytování bankovních služeb!!!

      ZAVEDENÍ TVRDÝCH TRESTNÍCH POSTIHŮ PRO VŠECHNY MAJETKOVÉ I TRESTNÍ DELIKTY s povinností ve vězení pracovat a samofinancovatelným vězeňstvím

      OKAMŽITÁ ODVOLATELNOST STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ PŘI PORUŠOVÁNÍ JEJICH POVINNOSTÍ A PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI s povinností uhradit všechny způsobené škody svým rozhodováním, při zachování trestní odpovědnosti !

      OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE PŘED ZLATOKOPY TUZEMSKÝMI I ZAHRANIČNÍMI drancujícím surovinově využitelné odpady a ukládáním jedovatých a nebezpečných zbytků na skládky/do země

 

Způsob realizace:

»        Seznámení všech občanů státu s jejich možnostmi a možnostmi nabízených změn společensko-ekonomickou formací „hodnotová ekonomika“

»        Vytvoření systému pro poskytování informací občanům a síť míst pro pomoc občanů ke změnám stávajícího nevyhovujícího systému

»        Společensko-ekonomická formace „hodnotová ekonomika“ je přijata stranou „OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY“ za volební program i cíle strany

»        Občané, kteří chtějí dosáhnout změn a chtějí žít v dostatku a spokojenosti musí svým hlasem podpořit změny při volbách komunálních i parlamentních

»        Dosažením alespoň  50% většiny kandidátů do parlamentu může být zajištěna rychlá změna legislativy, odstranění současného balastu a provedení změn. Jedná se především o institut okamžité odvolatelnosti a potrestání nepoctivých státních úředníků a funkcionářů bez ohledu na jejich postavení ve státní hierarchii, pokud se dopustí trestné činnosti a poškozování majetku státu/občanů. Dále se jedná o změny prodeje práce a zavedení obchodních vztahů, transparentnost a identita účastníků trhu, současně s vytvořením zcela nového daňového systému, chránícího občany a zaručujícího vysoký výběr daní.

Dále se jedná o zajištění legislativních změn ve zdravotnictví, důchodovém systému i bankovnictví. Nutné jsou změny v řadě dalších legislativních oblastech, které budou řešeny následně. (např. životní prostředí, školství, volební zákon…)

»        Po změnách v oblasti prodeje práce do pozice čistých obchodních vztahů s plnou osobní odpovědnosti jedinců dle identifikačních čísel ke všem ostatním účastníkům trhu i státu a současným změnám daňového systému dojde k velmi rychlému rozvoji podnikání.

»        Kapitál vytvořený v nově nastartovaném prostředí nebude vyvážen do zahraničí, nebude důvod trvání daňových rájů. Výše kapitálu vyváženého například zahraničními firmami (včetně bank a pojišťoven) bude ovlivněna nastavením konkurenčního prostředí vznikem státní banky a státních orgánů pro důchod, sociální péči a zdravotnictví, které budou povinně využívat služeb české banky, stejně tak jako všechny úřady zřizované českým státem nebo v jeho vlastnictví, včetně obecních a městských úřadů.

»        Tvrdé sankce pro delikventy – pachatele majetkové i trestné činnosti brzy eliminuje páchání trestné činnosti. Zvýší se bezpečnost všech občanů.

»        Bude možné žít v dostatku, bezpečí a spokojenosti.

»        Situace dovolí rozvoj školství, vědy a výzkumu, učňovského školství, podpoří sport a zdravý vývoj dětí s dostatečnou péčí rodičů, která jim v současné době velmi chybí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider

Volte dle své vůle - přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR - šance občanů na změny!

Více: www.hodnotova-ekonomika.webnode.cz

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz 

Základní informace

Copyright © Občané České republiky

Design: Martin Šimek © 2017

Realizace a webhosting Banan.cz

Buďme v kontaktu

Rozcestník

Můžete napsat: 

Republiková rada OČR: info@obcane-cr.cz

Předseda RR OČR:      barta@obcane-cr.cz