Jak vybrat své kandidáty

Je to zcela jednoduché. V obcích a městech, kde si chtějí vytvořit skutečně vládu místních, moudrých a rozumných se domluví ti, kteří změny chtějí a vyberou mezi sebou nebo i dalšími občany takové, kteří na to mají dost schopností a jsou ochotni pracovat pro své spoluobčany za jejich peníze ve prospěch občanů. Pak je to již jen předání návrhu kandidátů do voleb komunálních či senátních Republikové radě OČR k zajištění kandidátních listin. Úspěch se projeví při volbách, kdy voliči dají hlas těm, které si sami vybrali.

Otázka bezplatného členství v OČR, založení klubů, vzájemná spolupráce a další je možné telefonicky domlouvat přímo s Republikovou radou. Telefon na jejího předsedu Josefa Bartu : 730 66 37 66.

Spolupráce všech členů probíhá i na vyšších územních celcích, s ohledem na jasný cíl změn, respektive cíle v rámci změn celé společnosti - podle místních volebních programů a republikových cílů zvěřejněných nejen v programu OČR, ale především jak celku v modelu "hodnotové ekonomiky".

Jedná se o cíle na první pohled jednoduché, ale ve výsledku velmi účinné.

Je třeba počítat s lidmi, kteří se budou bránit odpovědnosti a budou se snažit škodit i nadále, ale s ti nemohou být placeni z veřejných peněz. Ať odejdou a peníze si vydělávají svou prací!

Etický kodex kandidátů volební strany OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Kandidáti volební strany Občané České republiky prohlašují, že pokud budou zvoleni do navržených pozic, chápajíc výkon svého mandátu jako veřejnou službu za niž ponesou majetkovou i trestní odpovědnost, budou dodržovat, kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech, následující ustanovení Etického kodexu strany Občané České republiky:

1. Zavazují se, že jim svěřené veřejné funkce budou vykonávat aktivně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, budou odpovědně plnit úkoly vyplývající ze svěřené funkce a při výkonu funkce se vždy budou řídit právním řádem České republiky. O své práci budou poskytovat informace veřejnosti, která je platí ze svých daní.

2. V souvislosti s výkonem funkcí nepřijmou žádné osobní dary, protislužby, ani odměny, kromě odměn vyplácených na základě zákona za výkon funkce.

3. Při výkonu své funkce se zdrží jednání, které by přineslo jim samotným nebo jejich rodinnému příslušníkovi či osobě blízké neoprávněnou výhodu. Vyhnou se tak střetu jeho soukromého zájmu s výkonem veřejné služby.

4. Zavazují se tímto nepodpořit svým hlasováním přidělení veřejné zakázky jakékoli obchodní společnosti, ve které figurují oni nebo osoby jim blízké. Ve výběrových řízeních, kde stanovená cena zjevně neodpovídá ceně tržní nebo kde kvalifikační podmínky výběrového řízení zvýhodňují jediného uchazeče, a tedy omezují volnou obchodní soutěž, na tento stav upozorní nadřízené orgány, případně je zveřejní občanům k veřejné diskusi.

5. Zavazují se, že při plnění svého mandátu se budou zasazovat o maximální prosazování volebního programu volební strany Občané České republiky, tedy všech oprávněných zájmů občanů, kteří je zvolili.

My, kandidáti volební strany Občané České republiky do komunálních voleb 2018 prohlašujeme, že:

- aktivní prací podpoříme rozvoj vedoucí ke zlepšení životních podmínek všech občanů
- opatření a rozhodnutí prováděná v rámci výkonu svěřené funkce, budou v souladu se zásadami svobody,       rovnosti a práva.

- v případě zjištění  legislativy škodící občanům, budeme usilovat o její změny, případně zrušení.

- vždy budeme zjišťovat potřeby a názory občanů a ty budeme respektovat
- v případě prokázaného porušení tohoto Etického kodexu nebo se vzdáme svého mandátu.

Na důkaz toho, že s obsahem tohoto Etického kodexu souhlasíme, rozumíme mu a zavazujeme se k jeho plnění, připojujeme své podpisy a prohlašujeme, že se tak stalo podle naší svobodné a vážné vůle.

Jste spokojeni s úředníky, které platíte ze svých daní?

  1. Naprosto ne 7
  2. Ano 7
  3. Nevím 6

Co nabízí OČR? - volební program

Chceme zemi se svobodnými občany, svobodným prodejem práce bez omezování, rovnými vztahy mezi lidmi, vymahatelností práva a mnoho dalšího. Podívejte se a naleznete to, co je třeba změnit, aby jste byli šťastní.

Kniha-hodnotove-ekonomiky

Obcane-si-voli-sve-nejlepsi_f18

 Volebni-program-ocr_f

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider

Volte dle své vůle - přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR - šance občanů na změny!

Více: www.hodnotova-ekonomika.webnode.cz

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz 

Základní informace

Copyright © Občané České republiky

Design: Martin Šimek © 2017

Realizace a webhosting Banan.cz

Buďme v kontaktu

Rozcestník

Můžete napsat: 

Republiková rada OČR: info@obcane-cr.cz

Předseda RR OČR:      barta@obcane-cr.cz