ÚPLNÝ TEXT programu

VOLEBNÍ PROGRAM

STRANY

OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Strana Občanů České republiky vyhlašuje svůj volební program pro komunální i senátní  volby 2018, kterým se budou řídit volební aktivity a následně činnost zvolených kandidátů za OČR pro další období. Volební program bude závazný i pro všechny následné volby, tedy volby krajské i parlamentní.

Strana Občané České republiky je stranou svobodných a rovnoprávných občanů, kteří svým členstvím v OČR deklarují zájem o změny v České republice ve prospěch života občanů, jejich podnikání, bezpečnosti, zdraví i finančního zajištění v době stáří.

Občané ČR mají právo dle stanov OČR svobodně vybírat své kandidáty, kteří chtějí a budou hájit zájmy občanů a tyto své návrhy předkládají bez jakýchkoliv omezování a direktiv vedení strany OČR k uvedení na kandidátní listiny. Občané ve volbách / voliči pak dle svého nejlepšího svědomí dají hlas tomu, komu věří a chtějí, aby je zastupoval.

Způsob návrhu i volby odpovídá principům volby přímé. Je jen na voličích koho vyberou a podpoří. Plně platí „volte sami sebe nebo občané volí občany““

 

Zásadní oblasti volebního programu rozpracované

Osobní odpovědnost

 1. OČR vyvine maximální úsilí pro změny a zrušení stávajících nespravedlivých právních norem, kdy občan založivší právnickou osobu (s.r.o., a.s., a další) přestává být osobně odpovědný za dluhy a škody způsobené právnickou osobou. Zisky však pobírá z činnosti společnosti v plné výši. Tato zásadní nespravedlnost musí být změněna na osobní odpovědnost každého občana při jakékoliv činnosti či účasti v podnikání či jiných aktivitách.
 2. Každý občan je osobně odpovědný za své jednání a při všech svých činnostech, tedy i podnikání. Majetkově i trestně. Na jedné úrovni bude tedy osobní odpovědnost majitelů právnických osob, OSVČ i ostatních občanů
 3. Osobní odpovědnost majetková i trestní se musí skutečně vztahovat na všechny občany, tedy i na státní úředníky a státní zaměstnance, kteří pracují za peníze daňových poplatníků. Za škody musí odpovídat stejně jako ostatní občané.

Rovnost občanů – v životě i podnikání

 1. Nikdo nemůže požadovat více práv, než mu náleží.
 2. Nikdo se nemůže zříkat svých práv, která mu náleží.
 3. Lidé jsou si vzájemně rovni a nelze je v jednom společenství posuzovat různě.
 4. Práva i odpovědnost lidí/občanů musí být při veškerém jejich konání stejná.

Pravidla stejná pro všechny

Společenství, v němž občan chce žít, musí mít nastavena pravidla, normy a zákony tak, aby vyhovovala spokojenému a klidnému životu, umožňovala svobodu, vymahatelnost práva a ochranu takových práv.

Nesmí rozhodovat  barva pleti, náboženství, postavení ani žádný jiný rozdíl.

Svobodný prodej práce

 1. Vlastnictví člověka je v jeho schopnostech, dovednostech, znalostech, vlastnostech, povaze a dalších atributech, se kterými se již člověk narodil, nebo je během svého života získal.
 2. Všechny výše uvedené vlohy může každý jedinec využít při svém životě k tomu, aby si zajistil to, co je k životu třeba.
 3. Potřeby pro život si každý člověk musí zajistit a vytvářet svou prací, tedy prodejem svých schopností a ostatních vloh, kterými vytváří hodnoty a ty pak směňuje za jiné věci či služby.
 4. Lenost je vlastnost vypěstovaná okolím člověka, které mu nabízí dostatek potřeb v takovém rozsahu, aby nemusel takový jedinec dělat, tedy vyvíjet jakoukoliv činnost. U včel je to například trubec, u lidí „nemakačenko“ nebo zloděj a loupežník.

Prodej práce a osobních hodnot

 1. Strana Občané České republiky učiní maximum pro to, aby každý jedinec mohl svou práci, tedy své umění, dovednosti, zkušenosti, vlastnosti, znalosti, případně charisma a další jedinečné hodnoty patřící pouze takovému jedinci, svobodně a bez omezování prodávat ve volném tržním prostředí a to komu chce, pokud si strana druhá bude chtít jeho nabídku koupit.
 2. Cena za hodnoty, služby atd. (práci) záleží na vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího. Cena nemůže být nařizována žádnou normou, zákonem ani předpisem!
 3. Státní úředník musí mít samozřejmě také stanoveny pracovní povinnosti, případně určenou kvalitu vykonávané práce/služeb a postihy za nekvalitní práci či způsobené škody.

Tržní prostředÍ

 1. Strana OČR vyvine maximální úsilí pro vytvoření svobodného, rovného a spravedlivého tržního prostředí v ČR, kde každý z prodávajících či kupujících musí mít právo svobodné volby bez zásahů státu, který může pouze dozorovat poctivost a dodržování sjednaných podmínek mezi účastníky obchodu.
 2. Tržní prostředí nemůže být narušováno zásahy státu a diktátem vztahů kdo, co, kdy, jak atd., neboť výsadní práva obchodu patří jen jeho účastníkům.
 3. Všechny vztahy, tedy i tržní prostředí je o dohodách. Pokud se zúčastněné strany dohodnou, je možný obchod, spolupráce a soužití.
 4. Svobodné rozhodování každého jedince je základním právem podle Ústavy České republiky a Listiny základních práv  a svobod

Podnikání a jeho podpora

 1. Občané České republiky se zavazují při svých aktivitách pomoci českému podnikatelskému prostředí, které neustále upadá v důsledky významných zásahů státu do svobody podnikání.
 2. OČR se všemi prostředky bude zasazovat o omezení zasahování státu do svobodného tržního prostředí.
 3. Strany zúčastněné na obchodním případu mají právo si svobodně dojednat podmínky obchodu a to bez jakéhokoliv zasahování státu, pokud jsou podmínky dojednány dobrovolně, poctivě a čestně.
 4. Stát nesmí zasahovat do rozvržení pracovní či otevírací doby.
 5. Stát nesmí určovat splatnosti ani jiná pravidla obchodů.
 6. Stát nesmí omezovat tržní prostředí výběrem „kamarádíčků“, kterým bude povolovat a jiným zakazovat.
 7. Každý má právo na svou realizaci a pokud bude svou činnost provádět poctivě, čestně a nepoškozovat své obchodní partnery, není možné mu jeho činnost zakázat.
 8. Stát nesmí rozdělovat peníze občanů/státu či peníze evropské na dotace a podporu firem se zahraničními vlastníky. Peníze jsou určeny pro české podnikatele, nikoliv pro cizince podnikající na našem území.
 9. OČR vyvine maximální úsilí pro změny i pro svobodné, rovné a spravedlivé vztahy mezi právnickými osobami, OSVČ či fyzickým osobami, související se změnami v osobní odpovědnosti a rovnosti všech občanů při jejich činnosti a tedy i podnikatelských aktivitách.
 10. OČR učiní maximum pro vytvoření svobodného a rovného tržního prostředí, které bude ovlivňovat jen nabídka a poptávka.

Konec českých dotací pro cizince

 1. Občané České republiky učiní vše pro to, aby byly zastaveny dotační peníze pro zahraniční vlastníky firem, kteří podnikají na území ČR.
 2. Firmy, které mají v ČR jen sídlo a poskytují práci českým občanům nesmí z daní daňových poplatníků podporovat zahraniční podnikání namísto podnikání českého, které je systematicky stáními úředníky likvidováno.
 3. Státní úředník je český občan placený ze společných peněz všech občanů. Pokud pro občany nepracuje, odstraňte ho!Peníze jsou za práci nikoliv za poškozování občanů.

Zákoník práce

 1. Občané České republiky učiní vše pro to, aby archaický právní předpis degradující tržní prostředí na otrocké závazkové vztahy „zákoník práce“ byl změněn a případně zrušen.
 2. Současná úroveň komunikace již dávno překonala historické důvody pro vznik zákoníku práce a každý jedinec/občan může své vztahy s ostatními, včetně státních institucí a orgánů řešit sám.
 3. Svobodný prodej práce, týmová práce, svobodné tržní prostředí, volnost a flexibilita těch, co práci prodávají či nakupují, bude zaručovat vyváženost pracovní nabídky i poptávky, pokud se bude jednat o svobodné podnikání.
 4. Eliminace zákoníku práce, svoboda podnikání, změna daňového systému a nastavení rovnosti všech podnikatelských uskupení znovu umožní rozvoj řemesel a pomalu vymírajících zaměření podnikání.

Důchody

 1. Občané České republiky musí zajistit pro své spoluobčany v důchodovém věku dostatek prostředků, aby tito lidé mohli žít naplno, bez strádání, čekání na almužnu a aby mohli prožít klidné a příjemné stáří.
 2. Pro důstojné stáří musí být přiměřený i důstojný důchod.

Sociální zabezpečení

 1. Sociální zabezpečení je službou, která je zpoplatněna, obdobně jako všechny typy pojištění.
 2. Občan si placením pojištění na sociální zabezpečení zajišťuje situace, kde není schopen svou práci prodávat a předplácí si tak výplatu dávek v takové výši, aby mu takový příjem stačil na jeho obvyklý způsob života.
 3. Vztah mezi občanem a správcem sociálního pojištění (státem) nesmí být přenášen na jiné subjekty, tedy například zaměstnavatele, kteří by měly ze zákona zajišťovat platby či jiné úkony za občana.

Snížení daní

 1. OČR učiní vše pro to, aby byla zrušena spleť daňových zákonů, která je rejdištěm pro páchané podvody a rozkrádání.
 2. Daň (příspěvek na služby zajišťované státními úředníky) bude odvádět každý sám za sebe.
 3. Neúměrné zvyšování daňových povinností, ukládaných lidmi zvolenými občany (politiky) je nadále neúnosné.
 4. Snížení daní bude rovněž jako důsledek odstranění několikanásobného zdanění příjmů v současnosti.
 5. Snížení daní (příspěvku na služby zajišťované státními úředníky) bude dosaženo změnou systému prodeje práce, kdy každý občan může své aktivity obchodovat sám. Kvalita a cena takových služeb je určována tržním prostředím – svobodným trhem.
 6. Garance dostatečných příjmů je zajištěna i změnou v daňovém systému, kdy může existovat pouze jediná daň a to daň ze všech příjmů bez jakýchkoliv odečtů (slevy, úlevy, uznatelné či neuznatelné výdaje…).
 7. Skončí tak éra podnikatelů končících ve ztrátách. Podnikání je přeci činnost za účelem zisku. Kdo ho nemá, ať změní své podnikání, kde bude ziskový. Proto přeci pracuje!

Poplatky

 1. OČR učiní maximum pro odstranění sazeb poplatků určovaných státem.
 2. Poplatky jsou odměnou a úhradou přiměřených nákladů za poskytnuté služby.
 3. Různá kvalita služeb, v různých časových obdobích, musí být vyvážena odpovídajícím poplatkem za poskytované služby.
 4. OČR nesouhlasí s uměle vytvářenými poplatky a jejich existencí.
 5. Rozsah zpoplatněných služeb poskytovaných občanům státem musí být minimální.

Daňový systém

 1. Daňový systém musí být spravedlivý ke všem občanům ČR i cizincům, kteří jsou na území České republiky. Pro všechny musí být stejně nastaven a musí pro všechny platit stejná pravidla bez výjimek.
 2. OČR vyvine maximální úsilí pro změny v daňovém systému tak, aby byla zrušena současná změť nepřehledných daňových předpisů a začala platit pouze jediná daň a to daň z příjmů.
 3. Daň z příjmů platí všechny osoby, které žijí nebo chtějí žít na území ČR. Je to platba za služby zvolených úředníků, náklady na provoz státu a zajištění bezpečnosti občanů a dalších společných potřeb osob žijících na území ČR.
 4. Daň se odvádí ze všech příjmů bez odečítání jakýchkoliv nákladů, slev, úlev či jiných výhod, které v dosavadním nepřehledném daňovém systému byly a jsou zneužívány.
 5. Sazba daně je předpokládána ve výši maximálně 1% příjmů.
 6. Oznamovací formulář o výši příjmů bude jednostránkový a bude obsahovat pouze identifikaci oznamovatele a skutečnou výši všech příjmů za kalendářní rok. Seznamy a správnost bude kontrolovat finanční policie, nikoliv finanční úřady.
 7. Seznamy příjmů bude u sebe ukládat každý jedinec podléhající oznamovací povinnosti.
 8. Účetnictví nepozbude svého významu, ale bude využíváno pro interní potřeby a sledování poctivosti podnikatelů na všech úrovních finanční policií. 

Finanční úřady

 1. OČR učiní maximum pro změny související se změnou daňové legislativy, kdy je připravována pouze jedna daň a to daň z příjmů, jako poplatek za služby poskytované občanům státem.
 2. FÚ musí být místem soustředění informací o podnikání a místem poradenským.
 3. FÚ musí přinášet občanům užitek, nikoliv stress a sankce.

Finanční policie

 1. OČR musí vynaložit maximum úsilí pro spravedlivé kontroly poctivosti podnikání a proto bude usilovat o znovu zřízení finanční policie pro spravedlivou kontrolu
 2. Finanční policie má za úkol provádět kontrolu poctivosti služeb a vztahů v tržním prostředí.
 3. Finanční policie kontroluje poctivost občanů při dodržování pravidel společnosti (normy, zákony…) spojené s výdělečnými a finančními aktivitami občanů

Soukromí exekutoři – zrušení

 1. OČR vyvine maximální úsilí, aby bylo zrušeno podnikání soukromých exekutorů.
 2. Podnikání v oblasti vymáhání dluhů mohou vykonávat soukromé společnosti jako službu věřitelům, ale nikoliv s pravomocemi exekutorů.
 3. Je rovněž nemyslitelné, aby si soukromí podnikatelé – exekutoři, brali zdarma pro asistenci městskou nebo státní policii, placenou z daní občanů ČR a s jejich pomocí zajišťovali zisky soukromých podnikatelů-exekutorů.

Zdravotnictví

 1. OČR vyvine maximální úsilí pro nápravu katastrofálního stavu českého zdravotnictví, které je způsobeno nadvládou zdravotních pojišťoven nad lékaři.
 2. Poskytování zdravotní péče je formou podnikatelské činnosti, kdy lékaři a jiný zdravotnický personál vykonávají službu pro ostatní občany.
 3. Občané musí mít právo si svého lékaře vybrat a sjednat si podmínky ošetření či léčby.
 4. Platby za lékařské a zdravotní služby nese ošetřený/léčený občan. Platbu může provádět sám ze svých prostředků nebo si uzavřít s vybranou zdravotní pojišťovnou rozsah pojištění pro případná ošetření či léčení.
 5. Vztahy lékař/léčba a pacient nesmí být ovlivňovány zdravotními pojišťovnami, které v současné době lékaře omezují, limitují a pokud zdravotní pojišťovna s lékařem či zdravotnickým zařízením neuzavře smlouvu, nesmí léčit. Takovéto praktiky musí být zastaveny. Pacient v budoucnu bude platit lékaři/zdravotnickému zařízení sám případně si úhrady zajistí svou volbou a pojištěním.
 6. Lékaři a lékařský personál nesmí být při poskytování služeb omezován a donucován k předávání údajů o pacientech třetím stranám.
 7. Způsob léčby, výdej léků, ochrana pacientů i lékařů a zdravotnického personálu nesmí být diktována od ministerských stolů.

Zdravotní pojišťovny

 1. Občané České republiky musí dosáhnout stavu, kdy zdravotní pojišťovny budou své aktivity realizovat skutečnou formou pojištění, tedy budou naplňovat vztah pojištěný a pojištěnec. Vstoupí-li do vztahu třetí strana jako pojistitel, jedná se pouze o dohodu mezi pojišťovnou a pojištěncem a přijatým závazkem hradit pojistné pojistitelem.
 2. OČR vyvine maximální úsilí, aby zdravotní pojišťovny nemohly omezovat výkon lékařské péče a diktovat lékařům a zdravotnickému personálu počet pacientů, způsob léčby či jiné věci, které mohou být v kompetenci pouze lékařského personálu.
 3. Úhrady pojišťovnou za lékařskou péči a ošetřování jsou plně v dikci a rozsahu uzavřeného pojištění mezi zdravotní pojišťovnou a pojištěným občanem.
 4. Úhradu za ošetření pacientem či pojišťovnou může lékař zvolit dohodou s pacientem,

Pojišťovnictví obecně

 1. OČR vyvine maximální úsilí, aby pojišťovny, které jsou u nás všechny soukromé a zpravidla patří zahraničním vlastníkům, nezískávaly finanční prostředky zákonnými nařízeními, kdy by zákon nařizoval občanům platbu takové pojišťovně.
 2. „Zákonné pojištění“ může být zákonem nařízeno pouze pro typy pojištění, které bude spravovat stát a bude za ně ručit občanům.
 3. Zisky z takových pojištění musí být rozděleny zpět mezi pojištěnce, případně se stanou příjmem státního rozpočtu.

Školství

 1. Občané České republiky učiní maximum pro změny v českém školství tak, aby všichni měli stejné možnosti získání vzdělání. Současně však nesmí být znevýhodňování nadaní žáci tím, že jsou do tříd zařazováni žáci s vadami či nízkou schopností vnímání.
 2. Soukromé školy a školy státní musí mít stejnou úroveň.
 3. Speciální  školy musí poskytovat přiměřené vzdělání zdravotně postiženým či žákům se sníženou schopností se učit. Pečlivý výběr a případné přeřazení do příslušné skupiny musí zajišťovat zkušení pedagogové, nikoliv lidé, kteří si tak léčí své „mindráky“
 4. Učňovské školství a jeho podpora bude vázána na podporovaný rozvoj podnikání. Související nutná praxe v řemeslných oborech je základem pro další působení absolventů-řemeslníků. Nutností je i účast rodičů na nákladech na výuku řemesla tomu, kdo výuku provádí a řemeslníka vychovává. (dříve povinnost zůstat u firmy cca po dobu tří let nebo zaplatit odstupné // byla i současná garance tříleté odborné praxe)
 5. Střední a odborné školy se musí zaměřovat dle specifikací zřizovatele a musí být kladen důraz především na budoucí přínos pro absolventy školy. Bude asi hloupé na odborné škole programátorů výpočetní techniky nařizovat výuku dějepisu, biologie či chemie, když na vlastní odborné přednášky z programování pak nezbude čas. Na nákladech se podle kvality školy podílí i rodiče či studenti.
 6. Vysoké školství musí doznat změn v oblasti financování a participace studentů na nákladech. Dosud české vysoké školství zajišťuje výuku pro studenty, kteří ve velkém procentu po absolvování a krátké praxi odchází do zahraničí. Zřejmé to je například u lékařů a dalších preferovaných profesí.

Věda, vývoj a výzkum

 1. Občané České republiky vyvinou maximální úsilí pro zabezpečení rozvoje vědy, vývoje a výzkumu tak, aby výsledky vývoje výzkumu byly použity v maximální míře pro přinos hodnot občanům České republiky.
 2. Výsledky vědy, výzkumu a vývoje při předání k podnikatelskému využití, musí být podnikatelským subjektem zaplaceny a výnos se stává přínosem státního rozpočtu, pokud je výzkumný ústav dotován státem. Pokud se jedná o soukromý výzkumný ústav, náleží peníze a získané hodnoty tomuto ústavu.
 3. Občané České republiky vyvinou maximální úsilí, aby výsledky výzkumů nekončily u zahraničních společností bezplatně/zdarma, ale aby příjemce výsledků výzkumu a vývoje, které bude používat, v odpovídající míře uhradil.

Sport

 1. OČR učiní maximum pro změny ve financování sportu.
 2. OČR učiní vše pro to, aby byl podporován sport na školách všech typů. Jedná se však o sport na úrovni výuky.
 3. Volnočasové a profesionální sportovní zaměření nemůže být hrazeno z peněz daňových poplatníků.
 4. Sportovní mimoškolní aktivity by měly být hrazeny rodiči, stejně tak, jak je to i v současnosti.
 5. OČR vyvine maximum úsilí pro průhledné financování sportovců a sportovních klubů, které by nemělo být hrazeno z peněz daňových poplatníků, ale z výtěžku vstupného, reklamy a dalších příjmů klubů (ceny pro vítězná mužstva či sportovce) a darů sponzorů.
 6. Občané nesmí být vázáni povinností hradit milionové náklady pro sportovce.
 7. Nákupy či prodej hráčů v desítkách milionů, milionové mzdy sportovců, trenérů a dalších funkcionářů klubů nemohou nést daňoví poplatníci, kteří pro samou práci nemají čas ani na své děti, natož sportovní vyžití!

Doručování

 1. Občané České republiky vyvinou maximální úsilí k zajištění bezpečného a funkčního doručování dokumentů a zpráv mezi občany vzájemně, občany a státní správou i vzájemně mezi všemi subjekty, které mají zájem nebo potřebu spolu komunikovat.
 2. Česká pošta kvalitou svých služeb již dávno nesplňuje potřeby ani občanů, podnikatelů ani státní správy. Její nekvalitní služby jsou stále dražší.
 3. Současnost doručování všeho typu se zaměřuje především na internetovou komunikaci (e-mail, datové schránky). Státní správa k této formě přiřazuje pro občany stále více vztahů s povinností elektronické komunikace. Příkladem jsou například žádosti o dotace, různá hlášení, oznámení či daňová přiznání.
 4. Občané České republiky se budou snažit o poskytnutí plošného používání datových schránek.
 5. Osobní identifikace občanů pro zřízení datové schránky má stejná pravidla jako poskytnutí jakékoliv jiné služby. Výhodou je úspora poštovného, času a jistota skutečného doručení!
 6. Využitím datových schránek je možné komunikovat z celého světa bez omezení.
 7. K využívání této formy komunikace, (cesta budoucnosti) bude jistě možné využít zprostředkovatelů stejně tak, jako dnes využíváme poštovních služeb nebo právnické či jiné služby.

Referendum

 1. Zjištění obecného názoru obyvatelstva je důležité pro vážná rozhodnutí zastupitelů obyvatelstva na všech stupních.
 2. Pomocí datových schránek může být prováděno referendum nejen na místní, ale i republikové úrovni.
 3. Výsledky referenda budou zaručovat rychlý, nenákladný a spolehlivý názor obyvatelstva bez nutnosti vytvářet komise a nutit občany k omezení svých aktivit v dobách probíhajícího referenda nebo voleb.

Životní prostředí

 1. Občané České republiky učiní vše pro to, aby bylo chráněno životní prostředí, příroda a ekologie.
 2. OČR věnuje maximum úsilí pro vrácení hodnoty odpadům a jejich obchodu jako s druhotnými surovinami.
 3. Sběrači jsou svým způsobem ochránci přírody a životního prostředí, protože jej chrání před znečišťováním odpady. Samozřejmě musí mít nárok na svou odměnu, tedy prodejní/kupní cenu suroviny.
 4. OČR učiní maximum pro to, aby byl zrušen způsob přebírání odpadů formou „zpětného odběru“, které je podhoubím korupce a poškozování životního prostředí.
 5. OČR vyvine maximum úsilí pro vrácení přírodního bohatství občanům této země/státu.
 6. Stát nesmí zahraničním podnikatelům prodávat či poskytovat práva k hospodaření s vodou, nerostnými surovinami a dalšími hodnotami patřícími všem občanům této země.
 7. OČR se bude všemi prostředky snažit o vrácení prostor sloužících jako skládky do správy státu nebo českých subjektů, jimž stát může povolit obsluhu takové skládky.
 8. Skládky nemohou být neomezenou podnikatelskou aktivitou, s ohledem na bezpečnostní rizika pro přírodu, životní prostředí a ekologii.

Bezdomovci

 1. Bezdomovci jsou důkazem chybně nastaveného pracovního prostředí, kdy není možné, aby mohl občan svobodně a samostatně vykonávat činnost, kterou ovládá.
 2. Nastavení svobodného podnikatelského prostředí, změny daňového systému, zrušení soukromých exekutorů a nastavení osobní odpovědnosti všech občanů a podnikatelů umožní návrat „bezdomovců“ mezi normální občany.
 3. Bezdomovectví je útěkem od příkazů, zákazů, omezování a donucování občanů vládnoucí garniturou k otrockému životu.
 4. Svobodu v bídě volí bezdomovci raději než bídu v otroctví.

Žebráci

 1. OČR vyvine maximální úsilí pro pomoc lidem, kteří byli či jsou v bídě.
 2. Změnou systému prodeje práce, změny zdaňování, nastolení tržního prostředí, rovnosti a svobody se velmi brzy změní republiková společnost tak, že nebude nikdo v situaci, aby musel žebrat.

Charita

 1. OČR bude i nadále a ve větší míře podporovat pomoc těm, kteří to potřebují.
 2. OČR bude poskytovat pomoc těm, kteří nemohou ze zdravotních důvodů vykonávat tolik činnosti, aby to stačilo na jejich náklady
 3. OČR bude podporovat občanské aktivity na přímo, tedy dárce : obdarovaný.
 4. OČR nesouhlasí s neziskovými organizacemi, které sice některým občanům pomáhají, ale většina peněz je spotřebována na mzdy pracovníků neziskových organizací, reklamu, poštu a vozidla a jiné účely než pomoc pro niž byly prostředky určeny.

Bankovnictví

 1. OČR bude usilovat o zřízení jedné české komerční banky, která bude zajišťovat platební styk mezi občany, státem a ostatními společnostmi či osobami.
 2. Zřizovatelem „české komerční banky“ musí být stát, který ji bude provozovat a bude garantovat služby prospěšné pro občany.
 3. Česká komerční banka bude poskytovat celý rozsah bankovních služeb pro podnikatele i ostatní občany.
 4. Poskytované produkty a úrokové sazby budou na takové úrovni, aby zajistily pokrytí provozních nákladů banky.
 5. Platy státních úředníků budou odpovídat mzdám úředníků v ČR v podnikatelském prostředí.
 6. Zisky zřízení „komerční banky“ jsou příjmem státního rozpočtu.

ČNB

 1. Občané České republiky učiní vše pro to, s penězi daňových poplatníků bylo hospodařeno tak, aby přinášely užitek občanům.
 2. ČNB půjčuje v současné době zahraničním bankám peníze daňových poplatníků proto, aby je tyto banky za nekřesťanské úroky půjčovali českým lidem.
 3. ČNB poskytuje finanční prostředky v současné době za směšný úrok. Zahraniční komerční banky si pak zisky vyždímané z českých občanů vyváží za hranice ČR.

Mzdy ve státní správě a úřednické platy

 1. OČR se zasadí, aby platy a odměny úředníků státní správy nepřekračovaly bezdůvodně průměrné měsíční platy v ČR.
 2. Není možné, aby úředníci brali mzdy několikanásobně vyšší než jiní lidé na podobných pozicích v soukromých firmách.

Policie

 1. Občané České republiky vyvinou maximální úsilí, aby z řad Policie ČR vymizela korupce, spolupráce se zločinci, objednávání neoprávněného stíhání a další nepravosti, které zákony porušují.
 2. Zajištění bezúhonnosti policistů bude automaticky zajišťovat osobní trestní odpovědnost každého policisty.
 3. Policisté, armáda i politici jsou normální občané ČR a musí se na ně vztahovat stejné normy jako všechny ostatní občany.

Justice

 1. Projednání trestného činu, přečinu či jiného deliktu, který mají řešit soudy, musí být řešen rychle a tak, aby si pachatel byl vědom, za co je souzen.
 2. OČR má jako velmi důležitý bod svého programu rovnost nejen v občanském a podnikatelském životě, ale i v rovnosti pachatelů.
 3. Každý občan, který spáchá trestný čin, musí být souzen za stejných podmínek obecným soudem.
 4. OČR učiní vše, co bude v jejich silách, aby psychická labilita, alkohol, drogy a jiné psychické stavy nebyly polehčující okolností pro pachatele trestných násilných činů. Psychopaté musí být tvrdě trestáni jako jiní delikventi s výkonem trestu nikoliv v léčebnách či diagnostických ústavech (odkud po návratu pášou znovu na ostatních lidech násilí a vraždí) ale klasickém vězení.
 5. Normální občané budou udiveni, jak málo psychopatů ve skutečnosti je! (po zavedení rovnosti pachatelů před zákonem)

Vězeňství

 1. Výkon trestu a vazba musí být pro pachatele takovým trestem, aby své trestné konání v budoucnu neopakoval.
 2. OČR vykoná maximum pro to, aby výkon trestu všech odsouzených byl skutečně trestem.
 3. OČR se zasadí o to, aby ve vězeních nebyly instalovány televize, sauny, bazeny, nebyla udělována volna k opuštění věznice – vycházky, nebyly pořádány koncerty, sportovní akce atd. Výkon trestu je trestem, nikoliv odměnou.
 4. Pachatelé se odsuzují za to, že porušují práva ostatních a po právech jiných šlapou. Po dobu výkonu trestu se pachatelé nemohou dovolávat práv, protože práva ostatních občanů neuznávali.  
 5. Odsouzený pachatel – trestanec/vězeň – nemá žádná práva a nemůže se tedy práv dovolávat u společnosti, které škodí!
 6. Náklady na vězeňství není možné platit z daní daňových poplatníků, tedy těch, kterým odsouzení pachatelé/trestanci/vězni škodili (loupeže, vraždy, násilí…)
 7. Věznice musí být samonákladové a vedení věznic musí být marketingově schopno vydělat na své platy, provoz a další náklady, které je k výkonu trestů třeba zajišťovat. (včetně úhrad placených za výkon vazby samotnými vězni).
 8. OČR vyvine maximální úsilí, aby věznice začaly působit jako ziskové společnosti ve vlastnictví, provozu i odpovědnosti státních úředníků/státu.
 9. Není možné mít soukromé věznice, stejně tak, jako není možné mít soukromé exekutory/podnikatele.

Změna volebního systému – přímé volby

 1. Občané ČR vyvinou maximální úsilí k zakotvení práva přímé volby v ústavě ČR.
 2. Je nutné změnit stávající systém nátlaku politických stran na občany a občanům umožnit svobodný výběr těch nejlepších, které budou občani platit za výkon jejich práce pro občany na všech úrovních státních úředníků.
 3. Osobní odpovědnost úředníků musí být stejná jako každého jiného občana. Za špatná rozhodnutí musí nést osobní majetkovou i trestní odpovědnost.
 4. Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání využívá mnoho profesí, nechť je i sféra státních zaměstnanců na stejné úrovni. Jsou to stejní zaměstnanci jako jinde, jen s tím, že je platí občané.

Evropská unie

 1. Strana Občané České republiky učiní vše pro to, vztahy mezi jednotlivými společenstvími, tedy i vztahy v Evropské unii, především vztahy mezi ČR a ostatními státy byly na principech nezávislosti a svobodě jednotlivých členských států.
 2. Každé společenství je spojením společných sil k dosažení lepšího života. Pokud to není pravdou, nemá cenu v takovém společenství zůstávat.
 3. V žádném případě není možný diktát do vnitřních záležitostí jiného státu, diktát a omezování potřeb občanů.
 4. Pokud bude kdokoliv ze společenství, nebo společenství jako takového, nařizovat omezování občanů či země, má taková země právo rozhodnutím občanů takové společenství opustit.
 5. Pokud bude EU přikazovat Českému státu cokoliv s čím občané ČR nesouhlasí, nesmí vedení státu taková nařízení aplikovat proti občanům.
 6. Pokud nebude jiné cesty, není možné v EU zůstávat a je třeba odejít.
 7. Strašidla o hrozbách odchodu je opravdu jenom strašení lidí.
 8. Zásahy do vnitřní politiky, názvů jídla, zákazů výroby například českých specialit, zásahy do mezd českých dělníků a řada dalších věcí nesmí být dopuštěna.
 9. Týká se to i nařizování a omezování držení zbraní.
 10. OČR vyvine maximální úsilí o odstranění platnosti GPDR nařízené rovněž EU. Ve své podstatě se jedná o ochranu škůdců společnosti, kteří porušují zákonné normy a systémem GDPR je jejich ochrana zajišťována. Dříve existovaly pranýře,  šibenice a trestní důslednost.  Škoda, že už není možné na GAUNERY a lumpy ukázat! OČR učiní pro nápravu takové deformace práva maximum.

(víte že, Česká republika odvádí do rozpočtu EU 10 miliard EUR ročně ?!)

Volebni-program-ocr_f

Hodnotová ekonomika v bodech

Seznamte se základními atributy společenského řešení, spravedlivého ke všem stejně.

Společensko-ekonomická formace

„HODNOTOVÁ EKONOMIKA“

 

Přínosy:

 • Nulová nezaměstnanost – umožnění změnou legislativy vyvíjet aktivní činnost pro vytváření hodnot svou prací. Každý má šanci využít svých schopností a vlastnictví své práce k vytvoření dostatku prostředků pro spokojený život a zajištění všech potřebných vztahů.
 • Nastartování ekonomiky
 • Zastavení ekonomického propadu země
 • Transparentnost vlastnictví – odtajnění vlastnictví firem – velkých podniků, bank i nadnárodních společností, kdy vlastníci vystupují svou identifikací v obchodních vztazích
 • Nezaměnitelnost jednotlivých účastníků obchodních vztahů jejich osobní identifikací
 • Každý může získat tolik, kolik svou prací a schopnostmi vyprodukuje
 • Osobní odpovědnost za způsobené škody všem zúčastněným a to odpovědnost trestní a majetková
 • Každý plně odpovídá za své jednání svým majetkem a možností trestního postihu
 • Rovnost práva – právo musí platit pro všechny občany stejně a trestu musí podléhat každý, kdo se proviní
 • Samofinancovatelnost vězeňství – není možné dále trpět to, aby ti, kteří porušili práva ostatních byli poškozenými ze společné kasy vydržováni.  (živeni, ubytováni, léčeni, měli nárok na důchod za dobu výkonu trestu, měli v podstatě hotelový či rekreační servis ve vězení)
 • Odstranění zbytečných úřadů a mnoha úředníků, kteří se následně uplatní v obchodní sféře využitím svých schopností, dovedností a vzdělání
 • Zrušení nenasytných soukromých exekutorů a vložení exekučního práva pod státní dozor i výkon 
 • Snížení daňového zatížení – legislativními změnami dosáhnout spravedlivého a přiměřeného zdanění všech občanů, odstranění duplicitního zdanění, zajištění zdanění i ztrátových firem (každý může utrácet jen tolik, kolik si vydělá)
 • Odstranění fiktivních nákladů a odpisů – vyjmutím daňové znatelnosti nákladů a odpisů
 • Daň z příjmů je placena ze všech příjmů za stanovená daňová období (v návrhu změn se jedná cca o 0,6% - 1% příjmů ekonomického subjektu)
 • Zánik důvodů stěhování do daňových rájů – spravedlivým nastavením zdanění bude odstraněn důvod stěhování firem do daňových rájů a vývoz kapitálu mimo území státu.
 • Kontrola státu nad zdravotní péčí – vytvoření jedné zdravotní pojišťovny ve správě státu, která jako jediná má právo inkasovat zákonem nařízení zdravotní pojištění. Ostatní komerční zdravotní pojišťovny mohou své služby poskytovat jako nadstandard formou smluvních ujednání s jednotlivými občany.
 • Důchody – zajištění dostatečného množství financí na důchodovém pojištění formou plné odpovědnosti státu za důchodový systém. Jiné formy vytváření rezerv na období důchodového věku řešit dobrovolným vztahem občanů s komerčními peněžními subjekty na riziko a odpovědnost v takových vztazích zúčastněnými.
 • Bankovní služby vytvořením jedné banky ve vlastnictví a správě státu vytvořit konkurenční prostředí pro soukromé (zpravidla zahraniční) banky. Tímto krokem podpořit ekonomické subjekty – občany při jejich podnikání i ukládání volných finančních prostředků.
 • Energetika – základní zdroje potřebné pro život a podnikání – elektřina, voda, plyn – musí být ve vlastnictví a správě státu, aby nemohla být poškozována vnitřní ekonomika nenasytností podnikatelů v této oblasti služeb a dodávek elektřiny, vody či plynu.
 • Nerostné bohatství – eliminace vývozu cenných surovin a drancování přírodních zdrojů zahraničním kapitálem s důsledkem následných nákupů s několika násobnou cenou

 

Účel společensko-ekonomické formace:

 

Otevřít obyvatelstvu (občanům) oči a ukázat, že je možné žít lépe a spokojeně

Ukázat cestu občanům této země, že jimi vytvořené hodnoty nemusí končit v kapsách zlodějů a vydřiduchů

Ukázat občanům, že zastaralý způsob života založený na námezdní práci je přežitek

Ukázat občanům, že stát je vytvářen jejich názorem a mají právo ho kontrolovat a provádět změny například výměnou lidí, kteří se provinili svěřenému výkonu státní správy a realizaci práv a zájmů občanů, kteří je k výkonu činnosti delegovali/volili

Ukázat občanům, že nemusí krmit zloděje a trestance, ale že jejich peníze jsou určeny pro potřeby občanů poctivých a čestných

Ukázat občanům, že trest za páchání nepravostí může stihnout kohokoliv, kdo se proviní, bez ohledu na jeho postavení!  Ve světě je to běžné, porovnejte západní Evropu či Spojené státy Každé provinění musí být potrestáno!

Ukázat občanům, že mají právo hájit svůj život, zdraví a majetek všemi prostředky a nečekat na sílu útočníkova útoku a podle toho volit obranu!

Ukázat občanům, že si stát svými daněmi platí za to, aby ho stát svými prostředky hájil, nikoliv aby za peníze daňových poplatníků hýčkal odsouzené bezpracným pobytem ve vězení se zajištěním všeho potřebného na nákladydaňových poplatníků

Ukázat občanům, že svoje schopnosti pracovat, myslet a využívat svých předností k legální obchodní činnosti je možné a výsledky takové práce, že patří vlastníkovi práce

Ukázat občanům, že každý může být sám za sebe odpovědný a že vztahy nemohou být na úrovni otrocké závislosti námezdní práce, ale na principu vyváženého obchodního vztahu, kde jeho účastníci mají rovné vyjednávací možnosti pro realizaci obchodní transakce

Ukázat občanům, že každý má právo na život a nikdo nemá právo omezovat práva druhých

Ukázat občanům, že život může být krásný bez hyenismu, arogance, násilností, okrádání, zbabělosti a podvodů (pokud se však objeví, budou tvrdě trestány)   

 

Znamená to tedy:

 • Docílit rovnosti práv občanů
 • Zajistit dostatek práce pro všechny
 • Odstranit pijavice a příživníky, sající peníze daňových poplatníků, zdravotní pojistné atd…
 • Nastolit vztahy mezi občany na principu obchodních vztahů
 • Transparentnost všech podnikatelů – prezentace pod osobní identifikací
 • Oprostit se od námezdních vztahů při prodeji „práce“
 • Zrušit všechny právní normy legalizující okrádání občanů (včetně soukromých exekutorů…)
 • Tvrdě trestat násilí, majetkové delikty, rozkrádání i úplatky
 • Vytvořit banku ve vlastnictví i správě státu a s jeho garancí, která bude podporovat podnikání občanů, mít přiměřené poplatky i úroky. Ostatní (současné zahraniční) banky  mohou působit jako konkurenční prostředí
 • Zajistit pro občany jistotu zajištění ošetření a poskytnutí lékařské péče v nemoci
 • Garantovat občanům právo na nemocenské dávky z nemocenského pojištění po celou dobu nemoci pojištěním ve správě a pod kontrolou státu. Nadstandardní pojištění mohou poskytovat komerční pojišťovny. 
 • Poskytnout občanům jistotu zajištění po odchodu do důchodu

 

ZÁKLADNÍ CÍLE:

      SPOLEČNOST S ROVNÝMI PRÁVY OBČANŮ

      TRŽNÍ PROSTŘEDÍ, KONKURENCE PODLE KVALITY OBCHODOVANÝCH VĚCÍ A SLUŽEB

      ZAVEDENÍ OSOBNÍ IDENTITY

      TRANSPARENTNOST OBCHODNÍCH  VZTAHŮ – OSOBNÍ IDENTITA VLASTNÍKŮ

      ZAVEDENÍ OBCHODNÍCH VZTAHŮ V PODNIKATELSKÝCH I OBČANSKÝCH AKTIVITÁCH

      ZRUŠENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE

      ZMĚNA DAŇOVÉHO SYSTÉMU

      PŘIJATELNÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ (do 1% ze všech příjmů), zrušení nákladových položek, odpisů, slev, úlev, atd…

      GARANCE LÉKAŘSKÉ PÉČE A FUNKČNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ – VYTVOŘENÍ JEDNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VE SPRÁVĚ STÁTU (ostatní pojišťovny smluvní/komerční - na vlastní odpovědnost účastníků smluvních vztahů s takovou pojišťovnou)

      GARANCE DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ A JEHO PROVÁDĚNÍ STÁTEM

      GARANCE BANKOVNÍCH SLUŽEB ALESPOŇ JEDNOU BANKOU VE VLASTNICTVÍ A SPRÁVĚ STÁTU (v ČR například využitím likvidovaným poštovních úřadů, které bankovní služby poskytují pro zahraniční banku – ČSOB/Poštovní spořitelna). Pošty mají funkční vybavení a školené pracovníky pro poskytování bankovních služeb!!!

      ZAVEDENÍ TVRDÝCH TRESTNÍCH POSTIHŮ PRO VŠECHNY MAJETKOVÉ I TRESTNÍ DELIKTY s povinností ve vězení pracovat a samofinancovatelným vězeňstvím

      OKAMŽITÁ ODVOLATELNOST STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ PŘI PORUŠOVÁNÍ JEJICH POVINNOSTÍ A PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI s povinností uhradit všechny způsobené škody svým rozhodováním, při zachování trestní odpovědnosti !

      OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE PŘED ZLATOKOPY TUZEMSKÝMI I ZAHRANIČNÍMI drancujícím surovinově využitelné odpady a ukládáním jedovatých a nebezpečných zbytků na skládky/do země

 

Způsob realizace:

 • Seznámení všech občanů státu s jejich možnostmi a možnostmi nabízených změn společensko-ekonomickou formací „hodnotová ekonomika“
 • Vytvoření systému pro poskytování informací občanům a síť míst pro pomoc občanů ke změnám stávajícího nevyhovujícího systému
 • Společensko-ekonomická formace „hodnotová ekonomika“ je přijata stranou „OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY“ za volební program i cíle strany
 • Občané, kteří chtějí dosáhnout změn a chtějí žít v dostatku a spokojenosti musí svým hlasem podpořit změny při volbách komunálních i parlamentních
 • Dosažením alespoň  50% většiny kandidátů do parlamentu může být zajištěna rychlá změna legislativy, odstranění současného balastu a provedení změn. Jedná se především o institut okamžité odvolatelnosti a potrestání nepoctivých státních úředníků a funkcionářů bez ohledu na jejich postavení ve státní hierarchii, pokud se dopustí trestné činnosti a poškozování majetku státu/občanů. Dále se jedná o změny prodeje práce a zavedení obchodních vztahů, transparentnost a identita účastníků trhu, současně s vytvořením zcela nového daňového systému, chránícího občany a zaručujícího vysoký výběr daní.
 • Dále se jedná o zajištění legislativních změn ve zdravotnictví, důchodovém systému i bankovnictví. Nutné jsou změny v řadě dalších legislativních oblastech, které budou řešeny následně. (např. životní prostředí, školství, volební zákon…)
 • Po změnách v oblasti prodeje práce do pozice čistých obchodních vztahů s plnou osobní odpovědnosti jedinců dle identifikačních čísel ke všem ostatním účastníkům trhu i státu a současným změnám daňového systému dojde k velmi rychlému rozvoji podnikání.
 • Kapitál vytvořený v nově nastartovaném prostředí nebude vyvážen do zahraničí, nebude důvod trvání daňových rájů. Výše kapitálu vyváženého například zahraničními firmami (včetně bank a pojišťoven) bude ovlivněna nastavením konkurenčního prostředí vznikem státní banky a státních orgánů pro důchod, sociální péči a zdravotnictví, které budou povinně využívat služeb české banky, stejně tak jako všechny úřady zřizované českým státem nebo v jeho vlastnictví, včetně obecních a městských úřadů.
 • Tvrdé sankce pro delikventy – pachatele majetkové i trestné činnosti brzy eliminuje páchání trestné činnosti. Zvýší se bezpečnost všech občanů.
 • Bude možné žít v dostatku, bezpečí a spokojenosti.
 • Situace dovolí rozvoj školství, vědy a výzkumu, učňovského školství, podpoří sport a zdravý vývoj dětí s dostatečnou péčí rodičů, která jim v současné době velmi chybí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider

Volte dle své vůle - přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR - šance občanů na změny!

Více: www.hodnotova-ekonomika.webnode.cz

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz 

Základní informace

Copyright © Občané České republiky

Design: Martin Šimek © 2017

Realizace a webhosting Banan.cz

Buďme v kontaktu

Rozcestník

Můžete napsat: 

Republiková rada OČR: info@obcane-cr.cz

Předseda RR OČR:      barta@obcane-cr.cz